Statut

Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym —HIPOTERAPIA

Warszawa, 2011.03.11

I Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą „Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym – HIPOTERAPIA”, zwana dalej Fundacją, została ustanowioną aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Andrzeja Przybyłę w kancelarii notarialnej w Warszawie, ul. Złota 73 m 2, w dniu 12.10.1992 r.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 46 z 1991 r. poz. 203 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz na podstawie niniejszego Statutu.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

§ 4

1.Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2.Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dla właściwego realizowania celów statutowych.

§ 5

Działalność Fundacji opiera się przede wszystkim na pracy społecznej osób wspierających działalność Fundacji i pracy osób zatrudnionych przez Fundację.

§ 6

Fundacja ma prawo używać pieczęci i nadawać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać nagrody i wyróżnienia osobom zasłużonym dla Fundacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 7

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister do spraw zdrowia, zaś w zakresie działalności pożytku publicznego ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.

II Cel Fundacji i formy działania

§ 8

Celem Fundacji jest podejmowanie działań na rzecz:

1) pomocy dzieciom niepełnosprawnym, dotkniętym chorobą,

2) zapewnienia zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych, w tym przede wszystkim z hipoterapii pacjentom z różnymi schorzeniami i wadami rozwojowymi,

3) popierania i upowszechniania hipoterapii jako metody rehabilitacyjnej w wybranych schorzeniach u dzieci i młodzieży,

4) walki o prawa niepełnosprawnych dzieci i pomoc w odnalezieniu przez nie radości życia,

5) doskonalenia wiedzy i umiejętności hipoterapeutów,

6) objęcia hipoterapią jak największej ilości potrzebujących jej pacjentów,

7) troski o bezpieczeństwo i higienę zabiegów terapeutycznych.

§ 9.

1. Dla realizacji swoich celów Fundacja:

1) prowadzić będzie terapię i rehabilitację dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, głównie metodą hipoterapii,

2) prowadzić będzie zajęcia jeździeckie przygotowujące dzieci i młodzież niepełnosprawną do udziału w olimpiadach specjalnych i paraolimpiadach,

3) udzielać będzie pomocy psychoterapeutycznej rodzinom dzieci niepełnosprawnych, prowadzić grupy wsparcia,

4) organizować będzie zajęcia, imprezy i obozy rehabilitacyjne i integracyjne dla osób niepełnosprawnych,

5) prowadzić będzie szkolenia z zakresu hipoterapii,

6) prowadzić będzie działalność naukową, publicystyczną i wydawniczą związaną z pomocą osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom,

7) skupiać będzie wokół swojej działalności lekarzy, rehabilitantów, psychologów, pedagogów, instruktorów jazdy konnej i społeczników, którzy widzą w rozwoju hipoterapii jedna z dróg pomocy dzieciom dotkniętym chorobą,

8) będzie informować o możliwości hipoterapii środowisko lekarzy, terapeutów i pacjentów,

9) będzie współpracować z innymi osobami a w szczególności z fundacjami prowadzącym podobną działalność,

10) będzie współpracować z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi i fizycznymi, organizacjami społecznymi oraz organizacjami międzynarodowymi,

11) będzie wymieniać doświadczenia z innymi podmiotami i organizacjami z Polski i zagranicy.

2. Działalność odpłatną pożytku publicznego Fundacja realizuje działaniami opisanymi w pkt. 1-6, a działalność nieodpłatną pożytku publicznego w pkt. 7-11.

III Majątek Fundacji

§ 10

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 450.000 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) wniesiony przez jej fundatorów w 1992 roku oraz inne mienie nabywane przez Fundację.

§ 11

Środki majątkowe Fundacji pochodzą w szczególności z:

1) środków przekazywanych przez fundatorów niezależnie od kwoty określonej w §10,

2) spadków, zapisów i darowizny pochodzących od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, z kraju i zagranicy,

3) dotacji i subwencji

4) zbiórek i imprez publicznych

5) wpływów z innych źródeł

§ 12

1. Majątek Fundacji jest przeznaczony na finansowanie działań służących realizacji celu Fundacji w formach wymienionych w § 9.

2. Zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich bliskich osób na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich bliskich osób na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji,

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe”.

§ 13

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

IV Organy Fundacji

§ 14

Organami Fundacji są:

– Zgromadzenie Fundatorów,

– Rada Fundacji,

– Zarząd Fundacji.

§15

Zgromadzenie Fundatorów składa się z fundatorów.

§ 16

Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:

1) wybór i odwoływanie Zarządu Fundacji oraz ustalanie zasad ich wynagrodzenia,

2) uchwalanie zmian Statutu,

3) likwidacja Fundacji,

4) wybór i odwoływanie Rady Fundacji.

§ 17

Uchwały Zgromadzenia Fundatorów zapadają zwykłą większością głosów, z tym że uchwały w sprawie zmiany Statutu i likwidacji Fundacji wymagają większości co najmniej 3/4 głosów.

§18

1. Rada Fundacji, zwana dalej również Radą, jest kolegialnym organem kontrolnym, niepodlegającym organowi zarządzającemu Fundacji.

2. Do kompetencji Rady Fundacji należy:

1) nadzór nad działalnością Fundacji

2) uchwalanie planów działalności Fundacji

3) zatwierdzanie bilansów Fundacji

4) przyjmowanie sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji.

§ 19

1. Rada Fundacji składa się z co najmniej 5 osób powoływanych przez Zgromadzenie Fundatorów, w tym jednej osoby powołanej spośród fundatorów. Pozostałe osoby są powoływane do Rady spoza fundatorów. Rada Fundacji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady.

2. Osobami wybranymi do Rady Fundacji spoza fundatorów będą osoby o uznanym autorytecie zawodowym i moralnym, które pracą społeczną pragną przyczynić się do realizacji celów statutowych Fundacji.

3. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

4. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

5. Członkom Rady Fundacji pełniącym swoją funkcję honorowo przysługuje prawo zwrotu uzasadnionych kosztów oraz honorarium za wykonanie szczególnie znaczących prac na rzecz Fundacji nie wyższe jednak niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

§ 20

1. Rada Fundacji zbiera się przynajmniej raz w roku.

2. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady. Przewodniczący jest zobowiązany zwołać posiedzenie na wniosek co najmniej dwóch członków Rady.

3. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością przy obecności co najmniej 3 członków, w tym Przewodniczącego Rady.

§ 21

Zarząd Fundacji składa się z 3 osób – Prezesa Zarządu i dwóch Członków Zarządu, powołanych uchwałą Zgromadzenia Fundatorów.

§ 22

1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje Fundację na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy ustalanie wynagrodzeń dla osób zatrudnionych przez Fundację.

§ 23

Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, który ustala podział prac pomiędzy Członkami Zarządu.

§ 24

Do reprezentowania Fundacji na zewnątrz, w szczególności do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie.

§ 25

1. Do Zarządu mogą być powoływane osoby spośród fundatorów, z tym że nie mogą one łączyć tej funkcji z członkostwem w Radzie Fundacji.

2. Do Zarządu mogą być także powoływane osoby spoza fundatorów i one również nie mogą łączyć tej funkcji z członkostwem w Radzie Fundacji.

3. Członkowie Zarządu nie mogą pozostawać z członkami Rady Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, lub podległości z tytułu zatrudnienia.

4. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 26

Uchwały Rady i Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów.

§ 27

W umowach pomiędzy Fundacją a Członkami Zarządu Fundację reprezentuje osoba wyznaczona przez Zgromadzenie Fundatorów.

V Likwidacja Fundacji

§28

1. Fundacja ulega likwidacji w wypadkach przewidzianych w ustawie lub na podstawie uchwały Zgromadzenia Fundatorów.

2. Uchwała o likwidacji Fundacji zapada większością co najmniej ¾ głosów.

§29

Środki majątkowe Fundacji pozostałe po likwidacji zostają przeznaczone uchwałą Zgromadzenia Fundatorów na cel wskazanej przez nich organizacji hipoterapeutycznej.

Fundatorzy:

1) Monika Joanna Mokrzyszczak

2) Maria Należyty

3) Anna Izabella Michalska

4) Anna Ewa Strumińska